Ons fokbeleid

littlebackroad logo-1

Fokbeleid   “Little Backroad’s”

“Little Backroad’s” is gestart in 1993 met het fokken van een aantal nestjes Cavalier King Charles Spaniels.  Op dat moment werd gefokt met een aantal hondjes waarvan het uiterlijk voldeed aan de ras-kenmerken.
 Wij zijn momenteel aangesloten bij de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, (EGCN) een vereniging die de belangen van o.a. de Cavalier King Charles Spaniel behartigd.
 We hadden toen de beschikking over de reu Mickey fan de Zwemmer en het teefje Yorki. Het enige medische onderzoek dat plaatsvond betrof een algemene controle door de dierenarts.  De Raad van Beheer op Kynologisch gebied (RvB) eiste op dat moment geen enkel medisch onderzoek of zekerheid. Vanaf dat moment hebben wij ons als doel gesteld, dat de uiterlijke schoonheid waar op shows zo de nadruk op werd gelegd, ondergeschikt was aan de gezondheid van de hond. Er zijn bij combinaties met eigen teven slechts onverwante reuen gebruikt (outcross) om de kansen tot negatieve vererving te verkleinen.

 

Inmiddels hebben wij de beschikking over onverwante reuen en teven, die allen uitgebreid medisch worden onderzocht,  voordat ze voor de fok worden gebruikt.  Een negatief medisch onderzoek kan betekenen,  dat deze reu of teef door ons wordt uitgesloten voor de fokkerij.

 

Hartonderzoek;

 

Op dit moment zijn alle reuen en teven door middel van een  hartonderzoek door een erkende cardioloog, aangewezen door de RvB, onderzocht.   Dit hartonderzoek wordt elk jaar uitgevoerd en de resultaten hiervan worden ter beschikking gesteld aan de RvB en de EGCN.We gebruiken slechts honden die een -A- of -B- beoordeling(zonder ruis) hebben gekregen en aan de eisen van de RvB en de EGCN voldoen.  (-A- en -B- zijn medisch gezonde beoordelingen)

 

 

MRI;

 

Sinds ongeveer 3 jaar worden alle reuen en teven door middel van een MRI via de hierin gespecialiseerde dierenkliniek  ‘Den Heuvel’  te Best gescand. Deze scan wordt ter beoordeling van syringomyelia gezonden naar een door de Raad van Beheer aangewezen veterinair neuroloog(panel) in Nederland. De honden worden op de leeftijd van  ca 1,5 en 2,5 jaar aangeboden voor dit onderzoek omdat dan een zekere diagnose kan worden gesteld. Ook dit resultaat wordt aangeboden aan de RvB en de EGCN. De uitslag van deze beoordeling kan -A- (vrij), -C- (vrij onder 2,5jr) en -D- (niet vrij van..) zijn.
Na opgave  van deze medische onderzoeken bepaalt de RvB of combinaties mogelijk zijn. ( zie hiervoor de site van de RvB “cavaliertoets”) Het is onze doelstelling zoveel als mogelijk A reuen en teven te gebruiken. 

 

Voorwaarden voor dekkingen;

 

Van de externe teven die door onze reuen worden gedekt,  vragen wij een  hartonderzoek, gezondheidsonderzoek en  een MRI-beoordeling om de gezondheid binnen het ras te waarborgen.

 

Episodic falling Syndrome (EF) en Curly coat dry eye syndrome (CC);

 

Inmiddels zijn we gestart met de medische onderzoeken naar Episodic falling Syndrome ( EFS is een unieke genetische stoornis) en Curly coat dry eye syndrome.(een ontsteking van het hoornvlies en het bindvlies)  Dit onderzoek wordt uitgevoerd  door de Animal Health Trust, of Laboklin, maar is niet verplicht door de RvB.

 

  DNA;

 

Van alle reuen en teven is via de RvB de DNA bepaald om buitenlandse dekkingen te kunnen waarborgen. Tijdens dit jarenlange proces van beoordeling en uitsluiting hebben wij ook de uiterlijke kenmerken (schoonheid) van de Cavalier King Charles kunnen verbeteren, wat wij terugzien uit de uitstekende beoordelingen tijdens de bezochte shows!  Sinds 1 juni 2014 wordt door de RvB een DNA bepaling van de hond geëist, voordat met de honden wordt gefokt. 

 

 

Alle medische uitslagen van de dekreuen zijn op onze website  www.little-backroads.nl  te raadplegen. De medische gegevens van onze teven worden op verzoek verstrekt.

 

Contract; Wij leveren onze Cavaliertjes af met een <contract>!

English

Breeding policy  Cavalier King Charles Spaniels

Little Backroad’s started in 1993 breeding with a few Cavalier King Charles Spaniels. As from that moment on we looked at the neccessity of looks and appearance conform the racial characteristics. We enregistered at the Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN) which gave certain breeding demands and standards. On of those demands was to enter a minimal of 2 official showsper year with bitches and studdogs. Our first match was male dog Mickey fan de Zwemmer and bitch Yorki. The only medical exam needed in that time was a thorough physical examination by a veterinarian.The outcome of this examination, the report(s), were presented to the EGCN by us. The Raad van Beheer op Kynologisch gebied(RvB) did not demand for these reports to be send at that time. We decided that the neccessity of looks and appearance,which were so important at the dogshows, were of minor importance in relation to the health of the dogs.We used combinations of own bitches and insured the pairs were not directly relatedto prevent genetic defects of “inbreeding”.This also means regular veterinary care, screening for genetic problems, pre-breeding tests, regular exercise and good nutrition. After serveral years we now have ‘not direct related’studdogs and bitches which are all thorougly examined before entering the breeding program. Whennegative results occur it can happen the dog will not enter the breeding program. At thismoment all our dogs have had a heart examinationcarried out by aqualified cardiologistapproved bythe RvB. The examinations take place every year and are send to the RvB.  We only use dogs which have given a –A-or –B-result (whithout noise) and qualify the terms and standards of the RvB  (–A-or –B-result are medically healty results). Also all dogs are examined on genetic eye disabilities by a qualified eyespecialist through the Hirschfeldstichting of the RvB.This examination is not subscribed by the RvB. Yearly a health examination is undertaken for all studdogs and bitches by the veterinarianof which astatement/certificate is made and send to both RvB. Part of this examination is also the kneejoint (patella).  Since the last 6 years all studdogs and bitches are given aMRI scan by a specialised veterinarian clinic ‘Den Heuvel’ inBest. This scan is send to a Neurologic panel of the RvB in the Netherlands for the purpose of research on syringomyelia. The dogs get this scan as from the age of 1.5 to 2.5in order to get a diagnosis. Also these results are send to both RvB. The results of this diagnosis can be –A-(free), -C-(free under 2.5 yrs) and –D-(not free of…).  On the advice of the veterinarian neurologist and specialised veterinarian clinic ‘Den Heuvel’ in Best it is possible to create the combinations of studdogs and bitches A-A ;A-C;A-D;C-A andD-A.It is our goal to use as many as possible A studdogs and bitches. In some cases we use the combination A-D because population ofthis dogbreedsis small.  When using an external bitch we ask for heart examinations, health results and MRI scan results toprevent genetic defects of “inbreeding”. At this very moment we have started to examen the Episodic falling Syndrome (EFS a unique genetic disorder) and Curly Coat Dry Eye Syndrome (Infection of the cornea and the conjunctiva). The medical reports canbe presented when requested.  Of all our studdogs and bitches the DNA is registered through the RvB in order to guarantee foreign breeding.Along with our ongoing proces of breeding,examinationand whereneeded also excludingdogswe have also createda better appearancein the racial characteristics(beauty) of the Cavalier King Charles Spaniel.This is to beseeninall the excellent judgements on our dogs during the passed shows!